Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Khin Pa Pa Wai 1 Cai Yi Wen 1
S Wakimoto 1 Hai-Tao Weng 1
Benjamin Waldo  (Waldo 1) 1 Hang Yeon Weon 1
Dorota Walentyn-Góral 1 Hang-Yeon Weon 2
Hugh Wallwork 1 Hassan Karakacha Were 4
Xin Long Wan 1 Thierry Wetzel 1
M. W. D. Wan Noordin 1 Ethan E White 1
Fang Wang 2 Sonia Whitman 1
Cui-mei Wang 1 A. Wibowo 1
Defu Wang 2 Arif Wibowo 1
Dongping Wang 1 Donny Widianto 1
Faming Wang 1 Ani Widiastuti 1
Guo Fen Wang 1 Ahmed Wifaya 1
Kai Xuan Wang 1 Nang Kyu Win 1
Kewen Wang 1 Nang Kyu Kyu Win 1
Ling Wang 1 Halina Wiśniewska 2
Minghui Wang 1 Silvia Wolcan 1
Ping Wang 1 Kyungho Won 3
Qi Wang 1 So Youn Won 1
Rufu Wang 1 Sun Young Won 1
Ruoyu Wang 2 C F Wong 1
Sheng-jie Wang 1 M. Y. Wong 1
T. C Wang 1 Sopone Wongkaew 1
Tielin Wang 1 Hyun Woo 2
Xiaoming Wang 1 Hyun Woo 1
Xiaoran Wang 1 Joo Yong Woo 1
Y Iming Wang 1 Kwan Soo Woo 3
Yajie Wang 1 S J Woo 1
Yajun Wang 2 Su Young Woo 1
Yan Li Wang 3 Sung Hee Woo 1
Yanhua Wang 1 Sung Kyoon Woo 1
Yi Ming Wang 1 Tae Ha Woo 1
Yiming Wang 4 Yong Bum Woo 1
Yu Jun Wang 1 Steve Woodward 1
Chunping Wang 1 Natthakorn Woraathakorn 1
Hongsu Wang 1 Natthakorn Woraathasin 1
Huanhuan Wang 1 Chao Wu 1
Jiming Wang 1 Feng-Ci Wu 1
Junmei Wang 1 Hai Yan Wu 2
Kai Wang 1 Han Yan Wu 1
Weixiang Wang 1 Jing Ni Wu 2
Yong Wang 1 Jingni Wu 2
Mengke Wang  (Wang 1) 1 Weiwen Wu 1
U. W. N. P. Wanigasekara 1 Xia Wu 1
Tomasz Warzecha 1 Xiaofei Wu 1
Masao Watanabe 1 Zhi Yi Wu 1
Xin Li Wei 1 Pei-Hsuan Wu 1
Wenjian Wei 1 Xiaolei Wu 1
Xuena Wei 1 Xinyan Wu 1
Zhongyan Wei 1 Zechi Wu 1
David M. Weller 1 Stephen J. Wylie 1

The Plant
Pathology Journal

Online ISSN: 2093-9280ABOUT
BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
Rm,904 (New Bldg.) The Korean Science & Technology Center 22,
Teheran-ro 7-Gil, Gangnamgu, Seoul 06130, Korea
Tel: +82-2-557-9360    Fax: +82-2-557-9361    E-mail: paper@kspp.org                

Copyright © 2024 by Korean Society of Plant Pathology.

Developed in M2PI

Close layer
prev next