Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Khin Pa Pa Wai 1 Hang-Yeon Weon 2
S Wakimoto 1 Hassan Karakacha Were 4
Dorota Walentyn-Góral 1 Thierry Wetzel 1
Hugh Wallwork 1 Ethan E White 1
Xin Long Wan 1 Sonia Whitman 1
M. W. D. Wan Noordin 1 A. Wibowo 1
Fang Wang 2 Arif Wibowo 1
Cui-mei Wang 1 Donny Widianto 1
Defu Wang 2 Ani Widiastuti 1
Dongping Wang 1 Ahmed Wifaya 1
Faming Wang 1 Nang Kyu Win 1
Guo Fen Wang 1 Nang Kyu Kyu Win 1
Kai Xuan Wang 1 Halina Wiśniewska 2
Kewen Wang 1 Silvia Wolcan 1
Ling Wang 1 Kyungho Won 2
Minghui Wang 1 So Youn Won 1
Ping Wang 1 Sun Young Won 1
Qi Wang 1 C F Wong 1
Rufu Wang 1 M. Y. Wong 1
Ruoyu Wang 2 Sopone Wongkaew 1
Sheng-jie Wang 1 Hyun Woo 2
T. C Wang 1 Hyun Woo 1
Tielin Wang 1 Joo Yong Woo 1
Xiaoming Wang 1 Kwan Soo Woo 3
Xiaoran Wang 1 S J Woo 1
Y Iming Wang 1 Su Young Woo 1
Yajie Wang 1 Sung Hee Woo 1
Yajun Wang 2 Sung Kyoon Woo 1
Yan Li Wang 3 Tae Ha Woo 1
Yanhua Wang 1 Yong Bum Woo 1
Yi Ming Wang 1 Steve Woodward 1
Yiming Wang 4 Natthakorn Woraathakorn 1
Yu Jun Wang 1 Natthakorn Woraathasin 1
Chunping Wang 1 Chao Wu 1
Hongsu Wang 1 Feng-Ci Wu 1
Huanhuan Wang 1 Hai Yan Wu 2
Jiming Wang 1 Han Yan Wu 1
Junmei Wang 1 Jing Ni Wu 2
Kai Wang 1 Jingni Wu 2
Yong Wang 1 Weiwen Wu 1
Mengke Wang  (Wang 1) 1 Xia Wu 1
U. W. N. P. Wanigasekara 1 Xiaofei Wu 1
Tomasz Warzecha 1 Zhi Yi Wu 1
Xin Li Wei 1 Pei-Hsuan Wu 1
David M. Weller 1 Xiaolei Wu 1
Cai Yi Wen 1 Stephen J. Wylie 1
Hang Yeon Weon 1

The Plant
Pathology Journal

Print ISSN: 1598-2254
Online ISSN: 2093-9280ABOUT
BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
Rm,904 (New Bldg.) The Korean Science & Technology Center 22,
Teheran-ro 7-Gil, Gangnamgu, Seoul 06130, Korea
Tel: +82-2-557-9360    Fax: +82-2-557-9361    E-mail: paper@kspp.org                

Copyright © 2023 by Korean Society of Plant Pathology.

Developed in M2PI

Close layer
prev next