Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
De Hui Xi 1 Houjuan Xu 1
Changjian Xia 1 Lihui Xu 1
Ming-cong Xia 1 Shangqi Xu 1
Xu Xiaofeng 1 Sheng Jun Xu 1
Guanlin Xie 1 Xiao Xue Xu 1
Guan Lin Xie 5 Kai-jie Xu 1
Guan-Lin Xie 1 Pei Xu 1
Li-hua Xie 1 Yinlian Xu 1
Weihai Xie 1 Zhaoli Xu 1
Zhongkui Xie 2 Zhong-Tian Xu 1
Guozhen Xing 1 Bao-guo Xue 1
Yang Xiufen 1 Ya-nan Xue 1
Hou Juan Xu 2 Allen G. Xue 1

The Plant
Pathology Journal

Online ISSN: 2093-9280ABOUT
BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
Rm,904 (New Bldg.) The Korean Science & Technology Center 22,
Teheran-ro 7-Gil, Gangnamgu, Seoul 06130, Korea
Tel: +82-2-557-9360    Fax: +82-2-557-9361    E-mail: paper@kspp.org                

Copyright © 2024 by Korean Society of Plant Pathology.

Developed in M2PI

Close layer
prev next