Pseudorecombination between Two Distinct Strains of Cucumber mosaic virus Results in Enhancement of Symptom Severity
Mi Sa Vo Phan, Jang-Kyun Seo, Hong-Soo Choi, Su-Heon Lee, Kook-Hyung Kim
Plant Pathol J. 2014;30(3):316-322.   Published online 2014 Sep 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.NT.04.2014.0031
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The coat protein of the ilarvirus prunus necrotic ringspot virus mediates long-distance movement
Chengyong He, Fei Xing, Xiaoli Zhao, Shifang Li, Binhui Zhan, Zhen Liu, Tengfei Xu, Dehang Gao, Zhenfei Dong, Hongqing Wang, Zhixiang Zhang
Journal of General Virology .2023;[Epub]     CrossRef
First report of cucumber mosaic virus infecting banana (Musa spp.) in Korea
Miah Bae, Hyo-Jeong Lee, Sangyeon Joo, Byungyeon Kim, Mi-Ri Park, Rae-Dong Jeong
Journal of Plant Pathology.2021; 103(3): 1075.     CrossRef
Efficient and high-throughput pseudorecombinant-chimeric Cucumber mosaic virus-based VIGS in maize
Huangai Li, Danfeng Zhang, Ke Xie, Yan Wang, Qiansheng Liao, Yiguo Hong, Yule Liu
Plant Physiology.2021; 187(4): 2865.     CrossRef