Sclerotinia Rot of Aralia elata Caused by Sclerotinia nivalis in Korea
Chong Kyu Lee, Sang Hyun Lee, Young Joon Choi, Mi Jeong Park, Hyeon Dong Shin
Plant Pathol J. 2010;26(4):426-426.   Published online 2010 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.2010.26.4.426
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Characterization of three mycoviruses co-infecting the plant pathogenic fungus Sclerotinia nivalis
Mingde Wu, Yue Deng, Ziliang Zhou, Guoyuan He, Weidong Chen, Guoqing Li
Virus Research.2016; 223: 28.     CrossRef
Characterization of Sclerotinia nivalis causing Sclerotinia rot of Pulsatilla koreana in China
Haijiao Xu, Rujun Zhou, Junfan Fu, Yue Yuan, Hongbo Li, Ning Hao
European Journal of Plant Pathology.2015; 143(1): 1.     CrossRef
First Report of Sclerotinia White Rot Caused by Sclerotinia nivalis on Panax ginseng in Korea
Hye Sun Cho, Jeong-Sup Shin, Jae-Hyun Kim, Tae-Kyun Hong, Dae-Hui Cho, Je Yong Kang
Research in Plant Disease.2013; 19(1): 49.     CrossRef
First Report of Sclerotinia nivalis Causing White Mold Disease on Sedum sarmentosum in China
Xuan Fan, Jing Zhang, Long Yang, Qinghua Zhang, Guoqing Li
Journal of Phytopathology.2012; 160(10): 595.     CrossRef