Complete Genome Sequencing and Infectious cDNA Clone Construction of Soybean Mosaic Virus Isolated from Shanxi
Defu Wang, Liyan Cui, Li Zhang, Zhennan Ma, Yanbing Niu
Plant Pathol J. 2021;37(2):162-172.   Published online 2021 Apr 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.11.2020.0209
Citations to this article as recorded by Crossref logo
RSC3K of soybean cv. Kefeng No.1 confers resistance to soybean mosaic virus by interacting with the viral protein P3
Tongtong Jin, Jinlong Yin, Tao Wang, Song Xue, Bowen Li, Tingxuan Zong, Yunhua Yang, Hui Liu, Mengzhuo Liu, Kai Xu, Liqun Wang, Guangnan Xing, Haijian Zhi, Kai Li
Journal of Integrative Plant Biology.2023; 65(3): 838.     CrossRef
Construction and characterization of the infectious cDNA clone of the prevalent Chinese strain SC3 of soybean mosaic virus
Hui Liu, Huanfang Zheng, Wenyang Xiang, Yingpei Song, Bowen Li, Jinlong Yin, Mengzhuo Liu, Xiaoxiang Liu, Liqun Wang, Shouping Yang, Kai Xu, Haijian Zhi
Phytopathology Research.2023;[Epub]     CrossRef
Generation of a Triple-Shuttling Vector and the Application in Plant Plus-Strand RNA Virus Infectious cDNA Clone Construction
Chenwei Feng, Xiao Guo, Tianxiao Gu, Yanhong Hua, Xinjian Zhuang, Kun Zhang
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(6): 5477.     CrossRef