Triazole Fungicides Sensitivity of Sclerotinia homoeocarpa in Korean Golf Courses
Ji Won Lee, Jihye Choi, Jin-Won Kim
Plant Pathol J. 2017;33(6):589-596.   Published online 2017 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.06.2017.0114
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Fungicide sensitivity of Clarireedia spp. isolates from golf courses in China
Huangwei Zhang, Shan Jiang, Zhengyang Zhao, Jin Guan, Yinglu Dong, Jian Hu, Kurt Lamour, Shuxia Yin, Zhimin Yang
Crop Protection.2021; 149: 105785.     CrossRef
Global Distributions of Clarireedia Species and Their In Vitro Sensitivity Profiles to Fungicides
Jian Hu, Huangwei Zhang, Yinglu Dong, Shan Jiang, Kurt Lamour, Jun Liu, Yu Chen, Zhimin Yang
Agronomy.2021; 11(10): 2036.     CrossRef
Tebuconazole induces triazole-resistance in Aspergillus fumigatus in liquid medium and soil
Ning Cui, Yiwen He, Shijie Yao, Hongchao Zhang, Jingbei Ren, Hua Fang, Yunlong Yu
Science of The Total Environment.2019; 648: 1237.     CrossRef
Resistance risk assessment for fludioxonil in Sclerotinia homoeocarpa in China
Jian Hu, Yuxin Zhou, Tao Gao, Jiamei Geng, Yuan Dai, Haiyan Ren, Kurt Lamour, Xili Liu
Pesticide Biochemistry and Physiology.2019; 156: 123.     CrossRef