Reverse Transcription Recombinase Polymerase Amplification Assay for Rapid and Sensitive Detection of Barley Yellow Dwarf Virus in Oat
Na-Kyeong Kim, Sang-Min Kim, Rae-Dong Jeong
Plant Pathol J. 2020;36(5):497-502.   Published online 2020 Oct 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.NT.08.2020.0148
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Development and Application of a Duplex RT-RPA Assay for the Simultaneous Detection of Cymbidium mosaic virus and Odontoglossum ringspot virus
Aiqing Sun, Lihua Wang, Yiping Zhang, Xiumei Yang, Yan Su, Xuewei Wu
Viruses.2024; 16(4): 543.     CrossRef
Development of reverse transcriptase-recombinase polymerase amplification (RT-RPA) assay for rapid detection of large cardamom chirke virus
P. Malavika, A. I. Bhat, M. Greeshma
VirusDisease.2024;[Epub]     CrossRef
One-Step Reverse-Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP) Assay for the Detection of Canna Yellow Streak Virus
Yunting Lei, Fuhan Yang, Zhaoyao Yu, Tengzhi Xu, Wene Zhang, Fenghua Tian, Xiangru Chen
Plant Disease.2023; 107(6): 1883.     CrossRef
Rapid and Visual Detection of Actinidia Chlorotic Ringspot-Associated Virus Using One-Step Reverse-Transcription Recombinase Polymerase Amplification Combined with Lateral Flow Dipstick Assay
A-Ling Zhang, Xia Shi, Cuijuan Xie, Feng Yu, Zhixiong Gao, Yan Xu, Zhande Liu
Plant Disease.2023; 107(12): 3701.     CrossRef
Development of Lateral Flow Reverse Transcription Recombinase Polymerase Amplification (LF-RT-RPA) Assay for On-site Detection of Cucumber Mosaic Virus on Cnidium officinale
Hyun Taek Lee, Ju Yeon Yoon, Ho Jong Ju
Korean Journal of Medicinal Crop Science.2023; 31(6): 359.     CrossRef
Loop-Mediated Isothermal Amplification for Detection of Plant Pathogens in Wheat (Triticum aestivum)
Sandra V. Gomez-Gutierrez, Stephen B. Goodwin
Frontiers in Plant Science.2022;[Epub]     CrossRef
Rapid and Visual Detection of Barley Yellow Dwarf Virus by Reverse Transcription Recombinase Polymerase Amplification with Lateral Flow Strips
Na-Kyeong Kim, Hyo-Jeong Lee, Sang-Min Kim, Rae-Dong Jeong
The Plant Pathology Journal.2022; 38(2): 159.     CrossRef
Onsite detection of plant viruses using isothermal amplification assays
Alangar I. Bhat, Rashid Aman, Magdy Mahfouz
Plant Biotechnology Journal.2022; 20(10): 1859.     CrossRef
Rapid, Sensitive and Simultaneous Detection of Two Wheat RNA Viruses Using Reverse Transcription Recombinase Polymerase Amplification (RT-RPA)
Zhiqing Chen, Tianye Zhang, Jiajia Lei, Ziqiong Wang, Peng Liu, Kaili Zhong, Jianping Chen, Jiaqian Liu
Life.2022; 12(12): 1952.     CrossRef
Application of Rapid and Reliable Detection of Cymbidium Mosaic Virus by Reverse Transcription Recombinase Polymerase Amplification Combined with Lateral Flow Immunoassay
Do-Hyun Kim, Rae-Dong Jeong, Sena Choi, Ho-Jung Ju, Ju-Yeon Yoon
The Plant Pathology Journal.2022; 38(6): 665.     CrossRef