Rapid and Specific Detection of Apple stem grooving virus by Reverse Transcription-recombinase Polymerase Amplification
Nam-Yeon Kim, Jonghee Oh, Su-Heon Lee, Hongsup Kim, Jae Sun Moon, Rae-Dong Jeong
Plant Pathol J. 2018;34(6):575-579.   Published online 2018 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.NT.06.2018.0108
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Simultaneous detection of five viruses and two viroids affecting apples through a DNA macroarray chip
Xiumei Ni, Jinfu Lyu, Yanjuan Wang, Meiqin Li, Ning Qiao, Tao Jiang, Xiaoan Sun
Journal of Virological Methods.2023; 316: 114730.     CrossRef
The Viral Threat in Cotton: How New and Emerging Technologies Accelerate Virus Identification and Virus Resistance Breeding
Roberto Tarazi, Maite F. S. Vaslin
Frontiers in Plant Science.2022;[Epub]     CrossRef
Onsite detection of plant viruses using isothermal amplification assays
Alangar I. Bhat, Rashid Aman, Magdy Mahfouz
Plant Biotechnology Journal.2022; 20(10): 1859.     CrossRef
A Reliable Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for Detecting Apple stem grooving virus in Pear
Hyo-Jeong Lee, Rae-Dong Jeong
Research in Plant Disease.2022; 28(2): 92.     CrossRef
Rapid, Sensitive and Simultaneous Detection of Two Wheat RNA Viruses Using Reverse Transcription Recombinase Polymerase Amplification (RT-RPA)
Zhiqing Chen, Tianye Zhang, Jiajia Lei, Ziqiong Wang, Peng Liu, Kaili Zhong, Jianping Chen, Jiaqian Liu
Life.2022; 12(12): 1952.     CrossRef
Paper-Based Biosensors for the Detection of Nucleic Acids from Pathogens
Jiangshan Wang, Josiah Levi Davidson, Simerdeep Kaur, Andres A. Dextre, Mohsen Ranjbaran, Mohamed S. Kamel, Shreya Milind Athalye, Mohit S. Verma
Biosensors.2022; 12(12): 1094.     CrossRef
Rapid and visual detection of the emerging novel duck reovirus by using a specific and sensitive reverse transcription recombinase polymerase amplification method
Weiwei Wang, Yan Zhang, Yu Huang, Guo Chen, Mengya Shi, Yuanzheng Qiao, Teng Huang, Tianchao Wei, Meilan Mo, Xiumiao He, Ping Wei
Journal of Virological Methods.2021; 291: 114098.     CrossRef
Rapid and visual detection of tomato spotted wilt virus using recombinase polymerase amplification combined with lateral flow strips
Hyo-Jeong Lee, In-Sook Cho, Ho-Jong Ju, Rae-Dong Jeong
Molecular and Cellular Probes.2021; 57: 101727.     CrossRef
Field detection of multiple RNA viruses/viroids in apple using a CRISPR/Cas12a‐based visual assay
Jian Jiao, Kangkang Kong, Jinmeng Han, Shangwei Song, Tuanhui Bai, Chunhui Song, Miaomiao Wang, Zhenli Yan, Hengtao Zhang, Ruiping Zhang, Jiancan Feng, Xianbo Zheng
Plant Biotechnology Journal.2021; 19(2): 394.     CrossRef
Rapid and simple detection of Phytophthora cactorum in strawberry using a coupled recombinase polymerase amplification–lateral flow strip assay
Xinyu Lu, Heng Xu, Wen Song, Zitong Yang, Jia Yu, Yuee Tian, Min Jiang, Danyu Shen, Daolong Dou
Phytopathology Research.2021;[Epub]     CrossRef
Identification of Plant Viruses Infecting Pear Using RNA Sequencing
Nam-Yeon Kim, Hyo-Jeong Lee, Hong-Sup Kim, Su-Heon Lee, Jae-Sun Moon, Rae-Dong Jeong
The Plant Pathology Journal.2021; 37(3): 258.     CrossRef
Development of a real-time reverse transcription recombinase polymerase amplification assay for rapid detection of spring viremia of carp virus
Feng Cong, Fanwen Zeng, Miaoli Wu, Jingjing Wang, Bihong Huang, Yingying Wang, Qing Wang, Shouquan Zhang, Lei Ma, Pengju Guo, Weiwei Zeng
Molecular and Cellular Probes.2020; 50: 101494.     CrossRef
Evaluation and improvement of isothermal amplification methods for point-of-need plant disease diagnostics
Yiping Zou, Michael Glenn Mason, Jose Ramon Botella, Ruslan Kalendar
PLOS ONE.2020; 15(6): e0235216.     CrossRef
Potential application of CRISPR-Cas12a fluorescence assay coupled with rapid nucleic acid amplification for detection of white spot syndrome virus in shrimp
Thawatchai Chaijarasphong, Thanyawit Thammachai, Ornchuma Itsathitphaisarn, Kallaya Sritunyalucksana, Rungkarn Suebsing
Aquaculture.2019; 512: 734340.     CrossRef