Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Marisela Yabar-Larios 1 Sun Nam Yoo 1
Dalitso N. Yabwalo 1 Sung Joon Yoo 10
Mukesh Yadav 1 Sung Jun Yoo 1
Dil Raj Yadav 1 Sung-Je Yoo 3
Kamlesh K. Yadav 1 Young Bok Yoo 2
Naresh Kumar Yadav 1 Youngchul Yoo 1
Rashmi Yadav 1 Cheol Soo Yoon 1
Pankaj Yadav 2 Choong Hyo Yoon 1
Devender Kumar Yadava 1 Deok-Hoon Yoon 1
Ismaila Yakubu 1 Dong June Yoon 2
Isamu Yamaguchi 2 Ee Yoon 1
Mikihiro Yamamoto 2 Ha-Yeon Yoon 1
S Yamanaka 1 Hei-Ryeo Yoon 1
Kazuo Yamashita 1 Hong Mook Yoon 1
Jiye Yan 1 Hye In Yoon 1
Wei Yan 1 In Sun Yoon 1
Chang Sool Yang 1 Jae Seung Yoon 1
Chia-Jung Yang 1 Jae Tak Yoon 5
Deok Chun Yang 1 Ji Hee Yoon 1
Douck Hee Yang 1 Jin Young Yoon 1
Eun Young Yang 1 Joo-Mi Yoon 1
Hee Jung Yang 2 Ju Yeon Yoon 20
Hee-Ji Yang 1 Ju-Yeon Yoon 10
Hye Ji Yang 2 Jun Hyuck Yoon 2
Hyun-Ju Yang 1 Jun-Hyuck Yoon 1
Jang Kouck Yang 1 Jung In Yoon 1
Jang Souck Yang 2 Kyung Eun Yoon 3
Ji Sun Yang 3 Mi-Young Yoon 2
Jong Mun Yang 1 Min Young Yoon 1
Joo Sung Yang 1 Moo Kyoung Yoon 2
Jung wook Yang 3 Seok Joo Yoon 1
Jung-Wook Yang 2 Tae Kyu Yoon 1
K J Yang 1 Young-mi Yoon 1
Kwang Yeol Yang 3 Hyeokjun Yoon 1
Kwang-Yeol Yang 2 Su-Hyeon Yoon 1
Kyu Do Yang 1 Yoon-Ju Yoon 1
Li-rong Yang 1 Kouchi Yoshida 1
Min Suk Yang 1 Reiich Yoshino 1
Moon Sik Yang 2 Reiichi Yoshino 3
Qiuying Yang 1 Chang Hyun You 1
Ran Yang 1 Hae Ree Youn 1
Seung Up Yang 1 Kyung Ho Youn 2
Sung Il Yang 2 Seok-Hyun Youn 1
Sung Seok Yang 9 Haseeb Younis 1
Yan-yan Yang 1 Maryan M. Youssef 1
Dang Yang 1 Seok Yu 1
Jianming Yang 1 Byong Ju Yu 1
Limei Yang 1 Chang Yeon Yu 1
Min Yang 3 Chuan-Jin Yu 1
Qinzhong Yang 1 Gyeong-Dan Yu 2
Suin Yang 1 Hwang Bin Yu 1
Yang Yang 1 Ji Suk Yu 1
Yuanzhu Yang 1 Jia Lin Yu 1
Adriana Mayumi Yano-Melo 2 Jihyun Yu 1
Bayram Cevik Nejla Yardimci 1 Jisuk Yu 1
Nejla Yardimci 1 Ju Hyun Yu 1
Muhammad Yasir 1 Jun Myoung Yu 2
Sara Yazdani-Khameneh 1 Min Su Yu 1
Kaiyu Ye 1 Nan Hee Yu 5
Mi Chi Yea 2 Rong Rong Yu 3
Mi-Chi Yea 2 Sana Mi Yu 1
W H Yeh 1 Sang Mi Yu 1
Wan Hae Yeh 9 Sang-Mi Yu 2
Shimshon Ben Yehoshua 1 Seong Jun Yu 1
Byul-Ee Yeo 1 Seung Hun Yu 51
Jin Kie Yeo 1 Shan Hong Yu 1
Soo Kab Yeo 1 Shao-shuai Yu 1
Woon Hong Yeo 1 Wenying Yu 1
Woon Hyun Yeo 1 Yong Man Yu 1
Woon Hyung Yeo 6 Yong-Man Yu 1
Ju Rip Yeom 1 Yun Hyun Yu 13
Seon-In Yeom 1 Lei Yu 3
Il Kweon Yeon 1 Na Yu 1
Il Kwon Yeon 1 Seonmi Yu 1
Jehyeong Yeon 1 Shu Yuan 1
Young Rog Yeoung 1 Kyu Jin Yum 4
Abid Yerimani 1 Seung Shic Yum 1
Bu Young Yi 1 Bong Sik Yun 2
Chang Keun Yi 2 Byung-Wook Yun 2
Eun Seob Yi 1 Choong Hyo Yun 2
Hwe-Su Yi 1 Dae Jin Yun 2
Jae Choon Yi 2 Hae Keun Yun 7
Jeong Hye Yi 1 Haekeun Yun 1
Mi Hwa Yi 1 Han Dae Yun 3
Pyoung Ho Yi 1 Hye Sup Yun 1
Seung Youn Yi 2 Hye Young Yun 5
So Young Yi 1 Jae Gill Yun 2
Y K Yi 1 Jeong Koo Yun 2
Yong Sub Yi 1 Jin Il Yun 3
Young Byung Yi 1 Suk-Hyun Yun 1
Young Keum Yi 1 Sung Chul Yun 16
Young Keun Yi 8 Sung Hwan Yun 14
Se Won Yie 2 Sung-Chul Yun 5
Kyu Ock Yim 1 Sung-Hwan Yun 4
Zhi Gang Yin 1 Tae-Seong Yun 1
Hee Ju Yoo 1 W. S. Yun 2
Ik Dong Yoo 1 Wan Soo Yun 2
J D Yoo 1 Yeo Hong Yun 2
Joo Heun Yoo 1 Young Chae Yun 1
Ran Hee Yoo 1 Yeong-Bae Yun 1
Seung Jin Yoo 2 Mohd Termizi Yusof 1

The Plant
Pathology Journal

Online ISSN: 2093-9280ABOUT
BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
Rm,904 (New Bldg.) The Korean Science & Technology Center 22,
Teheran-ro 7-Gil, Gangnamgu, Seoul 06130, Korea
Tel: +82-2-557-9360    Fax: +82-2-557-9361    E-mail: paper@kspp.org                

Copyright © 2024 by Korean Society of Plant Pathology.

Developed in M2PI

Close layer
prev next